نگاهی بر تجارت الکترونیک در جهان

نگاهی بر تجارت الکترونیک در جهان

در سالهای اخیر تجارت الکترونیک به بخش مهم و ضروری بازارهای خرده فروشی تبدیل شده و اینترنت این بازارها را همچون سایر صنایع دچار تحول و دگرگونی ساخته است