• مشخصات محصول :نوع آنتن  دیشزاویه پوشش امواج 5 درجهمحدوده فرکانس 5150 تا 5850 مگاهرتزفرکانس  5.8 گیگاهرتزقدرت آنتن 34dbiجهت انتشار امواج عمودی و افقی و خطی

  4,480,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشخصات محصول :نوع آنتن  دیشزاویه پوشش امواج 5 درجهمحدوده فرکانس 5150 تا 5850 مگاهرتزفرکانس  5.8 گیگاهرتزقدرت آنتن 34dbiجهت انتشار امواج عمودی و افقی و خطی

  4,200,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشخصات محصول :زاویه پوشش امواج 5 درجهجهت انتشار امواج عمودی و افقی و خطیمحدوده فرکانس 5150 تا 5850 مگاهرتزقدرت آنتن 30dbiنوع آنتن دیشفرکانس  5.8 گیگاهرتز

  3,280,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشخصات محصول :نوع آنتن  دیشزاویه پوشش امواج 5 درجهمحدوده فرکانس 5150 تا 5850 مگاهرتزفرکانس  5.8 گیگاهرتزقدرت آنتن 30dbiجهت انتشار امواج عمودی و افقی و خطی

  3,136,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشخصات محصول :نوع آنتن  دیشزاویه پوشش امواج 5 درجهمحدوده فرکانس 5150 تا 5850 مگاهرتزفرکانس  5.8 گیگاهرتزقدرت آنتن 30dbiجهت انتشار امواج عمودی و افقی و خطی

  2,976,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشخصات محصول :زاویه پوشش امواج 5 درجهجهت انتشار امواج عمودی و افقی و خطیمحدوده فرکانس 5150 تا 5850 مگاهرتزقدرت آنتن 30dbiنوع آنتن دیشفرکانس  5.8 گیگاهرتز

  2,832,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشخصات محصول :نوع آنتن  دیشزاویه پوشش امواج 5 درجهمحدوده فرکانس 5150 تا 5850 مگاهرتزفرکانس  5.8 گیگاهرتزقدرت آنتن 25dbiجهت انتشار امواج عمودی و افقی و خطی

  1,920,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشخصات محصول :نوع آنتن  دیشزاویه پوشش امواج 5 درجهمحدوده فرکانس 5150 تا 5850 مگاهرتزفرکانس  5.8 گیگاهرتزقدرت آنتن 25dbiجهت انتشار امواج عمودی و افقی و خطی

  1,648,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف